Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Komma voor koopovereenkomsten aangegaan via de website

Artikel

1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper langs elektronische weg een of meer producten koopt via de website van de verkoper;
 • Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een of meer producten van de verkoper koopt;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
 • Dag: kalenderdag.

Artikel

2

Identiteit van de verkoper

De verkoper is: Flevodruk Ideeën B.V. handelend onder de naam Uitgeverij Komma.

2e Schuytstraat 132 
2517 XK Den Haag
Telefoonnummer: +31(0)6 462 665 18 (bereikbaar tijdens kantooruren)
E-mail: info@uitgeverijkomma.nl
KvK-nummer: 08075748

Artikel

3

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitgeverij Komma en op elke overeenkomst tussen Uitgeverij Komma en koper.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld. De koper kan de algemene voorwaarden van de website van Uitgeverij Komma downloaden om later te raadplegen.

Artikel

4

Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod via de website van Uitgeverij Komma bevat een omschrijving van het aangeboden product. Afbeeldingen van producten kunnen enigszins afwijken van het product zelf. Afmetingen, aantallen pagina’s en dergelijke vermeldingen van nog te verschijnen uitgaven zijn indicatief.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Uitgeverij Komma niet.

Artikel

5

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Uitgeverij Komma bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Uitgeverij Komma treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Uitgeverij Komma neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht ter zake van elektronische betaling door koper.
 • Uitgeverij Komma zal uiterlijk bij levering van het product de koper berichten omtrent het bezoekadres van de vestiging van de Uitgeverij Komma waar de koper met klachten terecht kan en de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

Artikel

6

Herroepingsrecht

De koper kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Uitgeverij Komma mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen. Herroepingsrecht komt alleen aan consumenten toe. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen. Herroepingsrecht komt alleen aan consumenten toe.

Artikel

7

Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts uitpakken, hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere wijze van omgaan met het product.

Artikel

8

Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 • Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Uitgeverij Komma.
 • Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan Uitgeverij Komma. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De koper zendt het product volledig terug, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 • De koper draagt de kosten van het terugzenden van het product.

Artikel

9

Verplichtingen van de Uitgeverij Komma bij herroeping

 • Uitgeverij Komma bevestigt de ontvangst van de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze.
 • Uitgeverij Komma vergoedt betalingen van de koper, behoudens eventuele verzendkosten door Uitgeverij Komma in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen.
 • Uitgeverij Komma gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

Artikel

10

De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel

11

Levering en uitvoering

 • Uitgeverij Komma zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de Uitgeverij Komma kenbaar heeft gemaakt.
 • Uitgeverij Komma zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Uitgeverij Komma het bedrag dat de koper vooruit heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Uitgeverij Komma tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel

12

Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in het aanbod van Uitgeverij Komma, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan terstond bij het totstandkomen van de overeenkomst.


Artikel

13

Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na aflevering van het product, althans binnen 14 dagen nadat de koper het gebrek heeft geconstateerd, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgeverij Komma.
 • Bij Uitgeverij Komma ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Uitgeverij Komma binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
 • De koper dient Uitgeverij Komma in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kan het geschil aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel

14

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Uitgeverij Komma en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.