Algemene inkoopvoorwaarden van Uitgeverij Komma

Artikel

1

Toepasselijkheid

 • Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Uitgeverij Komma en haar leveranciers en potentiële leveranciers
 • Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle offertes aan, onderhandelingen met, en uitnodigingen tot het doen van een aanbod aan Uitgeverij Komma.
 • Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel

2

Schriftelijkheidsvereiste

 • Uitgeverij Komma is pas gebonden nadat een schriftelijke overeenkomst is gesloten of na schriftelijke bevestiging door Uitgeverij Komma aan de wederpartij.
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak is Uitgeverij Komma nooit gehouden tot vergoeding van kosten van offertes, modellen, dummies of welke andere kosten van de wederpartij dan ook.

Artikel

3

Geheimhouding

 • Uitgeverij Komma en de wederpartij zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding omtrent alle informatie die zij met elkaar hebben gewisseld, behoudens voor zover die informatie publiek bekend is ten tijde van eerste uitwisseling.


Artikel

4

Gebruik tekst- en/of beeldmateriaal

 • Wederpartij verbindt zich er jegens Uitgeverij Komma toe geen ander gebruik te maken van door of namens Uitgeverij Komma aangeleverd tekst- en/of beeldmateriaal, of ten behoeve van Uitgeverij Komma vervaardigd tekst- en/of beeldmateriaal, dan uitsluitend voor het doel waarvoor dit is aangeleverd of vervaardigd.

 • Als vooruitlopend op totstandkoming van een overeenkomst tekst- en/of beeldmateriaal door Uitgeverij Komma is aangeleverd, of voor Uitgeverij Komma is vervaardigd, en komt de overeenkomst vervolgens niet tot stand, dan is de wederpartij verplicht dit tekst- en/of beeldmateriaal

  op eerste verzoek aan Uitgeverij Komma te retourneren of te zenden, alle eventuele kopieën van dat materiaal te vernietigen en geen kopieën te behouden.

Artikel

5

Eigendom

 • Uitgeverij Komma is eigenaar van alle tussenmaterialen, zoals stempels, litho’s preegstempels en dergelijke. Wederpartij is gehouden deze op eerste verzoek van Uitgeverij Komma af te geven of aan Uitgeverij Komma of een door haar op te geven derde te versturen.


Artikel

6

Levering

 • Wederpartij levert uiterlijk op de overeengekomen leverdatum aan Uitgeverij Komma. Door overschrijding van de leverdatum treedt verzuim in.
 • Meer- of minderlevering is niet toegestaan.
 • Door schending van deze verplichtingen verbeurt de wederpartij een dadelijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan Uitgeverij Komma van 25% van de waarde van de betreffende levering, onverminderd het recht van Uitgeverij Komma op volledige schadevergoeding.

Artikel

7

Facturering en betaling

 • Facturering aan Uitgeverij Komma vindt plaats niet eerder dan nadat de wederpartij heeft geleverd en Uitgeverij Komma naar haar oordeel afdoende in staat is gesteld het geleverde te inspecteren.
 • Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak wordt niet vooruit betaald.

Artikel

8

Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of grove schuld is Uitgeverij Komma nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij mocht lijden in verband met enige rechtsbetrekking met Uitgeverij Komma.
 • Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, gevolgschade is altijd uitgesloten.
 • Alle eventuele rechtsvorderingen van de wederpartij vervallen door het verstrijken van een jaar na levering.

Artikel

9

Geschillen

 • Geschillen die niet in onderling overleg of door mediation kunnen worden beslecht, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag. Op alle geschillen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.